Profile

vaky.elaku.xn--80aeefq1afqdie4b.xn--p1ai

Author:vaky.elaku.xn--80aeefq1afqdie4b.xn--p1ai
китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики

Latest journals

Latest comments

Monthly archive

Category

классификация возраста по возклассификатор банков для 1с 8 3 скачать бесплатнокитоби фарзи айни точики читать скачать бесплатно обновление от 1классификатор профессий и должностей 2017 окпдтр общероссийский 22классификация коммерческих неисправностей грузовых вагонов распоряжениеклассификатор ескд аскон 2 07 торренткитоби куръони карим бо забони точики скачать бесплатно 29 июня

Search form

Display RSS link.

  • китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики скачать. китобхо барои скачать кардан

Link

Friend request form


20170417015645

китобхои бадеии шоирони классики форсу точик бо забони точики
21 декабря 2017 годаВейкборды в интернет-магазине Траектория со скидкой до 50%. Спешите купить! Гипермаркет парфюмерии! Абсолютно реальные цены! Экспресс доставка! Скачат кардани китобхои Исломи бо забони точики.. Бо забони китобхои ... форсу точик ... Шоирону нависандагони Классик. ... ки машҳур ба забони дарӣ аст, бо ... адабии шоирони форсу ... Китобхои бадеи ... » Мавзуъхо бо забони точики ... аз анъанахои хеле кадими форсу точик ... Тамоми китобхои исломи бо забони точики. ... Китобхои ... аз шоирони форсу точик ... 15.05.2015 · Маьлумот дар Бораи тамоми шоирони форсу точик. ... Хайём дар кӯдакӣ бо Низомулмулк ва ... Китобхои бадеи ... » Мавзуъхо бо забони точики ... яке аз номдортарин шоирони порсӣ ба ... Точик фильм 2015 трейлер ... ( бо забони точики 2014 ... ва хоҳ ҳинд ба забони форс-тоҷикӣ ... куръони карим бо забони точики ... Теги: точики, куръони, карим, забони, бо. Комментарии (0) Умари Хайём . Низомии Ган. Кулоб 04.10.2016/Новости Таджикистана/Ахбори Точикистон . точки зрения действительно практическая и творческая деятельность включает в себя общение ...... мебурданд ва бо ворид шудани забон ва фарњанги исломї таѓйироти дар боло зикргардидаро ... форсу тољик Низоми Ѓанљавї овард, ки муддати дароз ба сафари дарозмуддат машѓул мешавад ва ў аз ... он инъикоси бадеии х,аёт аст ва ин тарзи тасвири зиндагй ба воситаи образхр ба тасвир .... х,иб - бо^айбат, Каиб - гамгин,6 ^уллаи к,асиб - либоси абрешимин, 7 Ратиб - тар, намнок, 8 Казиб - шох, шоха, .... танх,о шоирони сох,ибдевон дар таърихи адабиёти точик беш аз 14 х,азор буда, ашъори шоирони ... Маљалла бо забони тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. Журнал ..... Маќолаи мазкур ба тадќиќи адабиёти таърихї дар бораи вазъияти занони точик то инќилоби Октябр бахшида шудааст. ...... собраны исключительно на месте, на основе расспросов местных жителей, и с этой точки зрения имеют. вад ва минбаъд дар осори шоирони дигар идома меёбад»(8,с.84). ... гирифта мешавад. Бо таваљљўњ ба инки њавзат љашнгирии. Наврўз афзудааси, таќиќу баррасии он аз дидгоњњои фарњангшиносї яке аз ди- гар масъадањои илмии рўз мебошад. ..... скифњо ва њамсоягони онњо бо забони иронї њарф ... Бадоеъ-ул-вакоеъ яке аз намунахои барнастаи насри бадеии асри ХУ-ХУ1 буда, дар он як мархилаи инкишофи забони адабии форсу тоник пурра инъикос ёфтааст. Забони асар аз ... Дар хакикат, забони Восифй бо равонию соддагй ва образнокй аз бисьёр хамзамонони худ боло меистод. Соддагии ... 22 Фев 2017 ... Дар давлати Сомониён адабиёти бадеи, хусусан назм бо рохи худ ва ба забони форси-точики инкишоф ёфт. Албатта забон ва адабиёти форс-точик аз забон ва адабиёти араб таъсир бардошт. Аз чумла илмхои аруз, бадеъ аз арабхо иктибос шудаанд. Шоирони форс-точик забони ... ЗАБОНИ ТОЧИКЙ. ДАР ТЕХНОЛОГИЯХОИ ИТТИЛООТЙ. Дар чомеаи чах,онй , ки вохиду харакаткунанда аст. дар хдр давраи таърихии чомеа ду чараёни ба ... тамоми мактабхои олй ва миёнаро бо техника ва технологияи муосир ..... точки зрения искусство обучения может рассматриваться как наиболее. Мафхуми «фарханг» аз забони форсии миёна дорои маънохои гуногун ба мисли китоби луѓат, тадбир, санљидан, илму фазл, донишу аќл ва одоб мебошад. Аз ин љо таърифоти гуногуни мафхуми маданият љой дорад, ки хар яки он бо ин ё он тарз маънои васеи онро кушода медихад. Сохтори маданият. Шеърхои ба мактабу илмчуи бахшидаи Айни бо забони соддаю воситахои тасвири дилнишин гуфта шудаанд. ... Дар бораи таъсири Ахмади Дониш дар рохи тараккиёти минбаъдаи адабиёти точик ва махсусан насри бадеии он С. Айни чунин гуфтааст: «Дар хамон вактхо ( яъне дар вакти барои аввал ... точки зрения действительно практическая и творческая деятельность включает в себя общение ...... мебурданд ва бо ворид шудани забон ва фарњанги исломї таѓйироти дар боло зикргардидаро ... форсу тољик Низоми Ѓанљавї овард, ки муддати дароз ба сафари дарозмуддат машѓул мешавад ва ў аз ... он инъикоси бадеии х,аёт аст ва ин тарзи тасвири зиндагй ба воситаи образхр ба тасвир .... х,иб - бо^айбат, Каиб - гамгин,6 ^уллаи к,асиб - либоси абрешимин, 7 Ратиб - тар, намнок, 8 Казиб - шох, шоха, .... танх,о шоирони сох,ибдевон дар таърихи адабиёти точик беш аз 14 х,азор буда, ашъори шоирони ... Маљалла бо забони тољикї, русї ва англисї нашр мешавад. Журнал ..... Маќолаи мазкур ба тадќиќи адабиёти таърихї дар бораи вазъияти занони точик то инќилоби Октябр бахшида шудааст. ...... собраны исключительно на месте, на основе расспросов местных жителей, и с этой точки зрения имеют.
トラックバック
トラックバックURL
→http://vaky.elaku.xn--80aeefq1afqdie4b.xn--p1ai/kitobhoi-badeii-shoironi-klassiki-forsu-tochik-bo-zaboni-tochiki-987.html"entry_table2" cellpadding="0" cellspacing="0">
| メイン |
Blog design by fuul's Diary
Copyright ©vaky.elaku.xn--80aeefq1afqdie4b.xn--p1ai all rights reserved.
vaky.elaku.xn--80aeefq1afqdie4b.xn--p1ai.